ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ | ได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ
ดร.ปกรณ์  อาภาพันธุ์ 
ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ.  
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
วิศวลาดกระบัง รุ่น 26

This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer