คณะกรรมการสมาคม

กรรมการบริหารงานสมาคมคณะปัจจุบัน

Committee

คุณนท นิ่มสมบุญ
นายกสมาคมศิษย์เก่า

ชื่อเล่น : นท
รุ่นที่ : 28

Committee

คุณทวีศักดิ์ บุญฤทธิ์ลักขณา
อุปนายก คนที่ 1

ชื่อเล่น : ล้ง
รุ่นที่ : 28

Committee

คุณชัยรัฐปฐม อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา
อุปนายก คนที่ 2

ชื่อเล่น : ฉัฐร์
รุ่นที่ : 28

Committee

คุณชัยรัฐปฐม อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา
อุปนายก คนที่ 3

ชื่อเล่น : โมทย์
รุ่นที่ : 28

Committee

ดร.สุนทรี รัตภาสกร
อุปนายก คนที่ 4

ชื่อเล่น : เอ้
รุ่นที่ : 28

Committee

ผศ.ดร.เปี่ยมภูมิ สฤกพฤกษ์
กรรมการ(แทนคณบดี)

ชื่อเล่น : เปี่ยม
รุ่นที่ : 37

Committee

คุณภูวดล ไชยภูริพัฒน์
เลขานุการ

ชื่อเล่น : โยโย
รุ่นที่ : 29

Committee

คุณสุปรีชา ลิมปิกาญจนโกวิท
เหรัญญิก

ชื่อเล่น : ปรี
รุ่นที่ : 30

Committee

คุณอรรถพล เทนไธสง
นายทะเบียน

ชื่อเล่น : เอ็ด
รุ่นที่ : 34

Committee

คุณศราวุฒิ ชนะถาวราลักษณ์
ปฏิคม

ชื่อเล่น : เจี๊ยบ
รุ่นที่ : 31

Committee

คุณกำธร ละอองแก้ว
สวัสดิการ

ชื่อเล่น : กำโอ๋
รุ่นที่ : 31

Committee

คุณนฤศันส์ ธันวารชร
ประชาสัมพันธ์

ชื่อเล่น : เตย
รุ่นที่ : 41

Committee

คุณศุภชัย สมอดิศร
สาราณียกร

ชื่อเล่น : เฟม
รุ่นที่ : 52

Committee

คุณกานต์กฤดิชย์ นิ่มสมบุญ
กรรมการ

ชื่อเล่น : นิ่ม
รุ่นที่ : 30

Committee

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง
กรรมการ

ชื่อเล่น : เกียรติ
รุ่นที่ : 31

Committee

คุณรัฐพล นาควิเชียร
กรรมการ

ชื่อเล่น : ต๊ะ
รุ่นที่ : 37

Committee

คุณจาตุรงค์ อนุเวชศิริเกียรติ
กรรมการ

ชื่อเล่น : เปรี้ยว
รุ่นที่ : 37

Committee

คุณวีรพงษ์ รอดละม้าย
กรรมการ

ชื่อเล่น : บอย
รุ่นที่ : 44

Committee

คุณสัมพันธ์ จูเภา
กรรมการ

ชื่อเล่น : พันธ์
รุ่นที่ : 45

This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer