ติดต่อสมาคม

ติดต่อเราทางโซเชียลมีเดีย
Follow Us:


ที่ตั้งสํานักงานใหญ่

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เลขที่ 1 ถนน ฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง
ชั้น 3 ตึกเอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
ลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

Tel :  02-329-8000 ต่อ 3148

มือถือ  089-811-5240

 

EMAIL ADDRESS

E-mail: kmitlengineer.k@gmail.com

โปรดติดต่อสมาคม ตามที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว หรือส่งข้อความใน Send Us a Message

 

SEND US A MESSAGE

This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer