‘กองทุนพี่ให้น้อง’

เพื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

“กองทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษา โดยรุ่นพี่ศิษย์เก่าคณะวิศวะลาดกระบัง มอบให้รุ่นน้องศิษย์ปัจจุบัน ที่เรียนดี ประพฤติดี มีจิตสาธารณะ”

  ด้วยคณะกรรมการบริหารงานสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ประจำปี 2560-2562 ได้มีแนวคิดในการที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันให้มีความแน่นแฟ้น จึงได้ริเริ่มจัดตั้ง “กองทุน พี่ให้น้อง เพื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง” ขึ้น โดยวิธีการระดมทุน คือ จัดกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ และจากศิษย์เก่าที่มีความประสงค์ที่พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

 

พี่เดียว

พี่อยากเพิ่มโอกาสให้กับเด็กๆ ที่มีปัญหาเรื่องเงินทอง แต่มีความตั้งใจเรียน เป็นคนที่อยากทำงานเพื่อสังคม เพื่อส่วนรวม อีกข้อหนึ่งอยากให้เกิดเป็นตัวอย่างกับเด็กรุ่นหลัง ว่าการทำกิจกรรมนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ ไม่ใช่เรื่องเรียนอย่างเดียว และสุดท้าย พี่คิดว่าเป็นโอกาสที่ดี ที่น้องๆ จะได้มีโอกาสรู้จักกับพี่ๆที่จบมาแล้ว ในขณะเดียวกันพี่ๆ ก็ได้มีโอกาสรู้จักน้องๆ ด้วย

พี่เดียว #26

นายกสมาคมฯ ปี 2560 - 2562 / ผู้ร่วมก่อตั้งกองทุนฯ

วัตถุประสงค์ของกองทุน “พี่ให้น้อง” ประกอบด้วย

 1. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ความมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าในการสนับสนุนกิจกรรม
  ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
  2. เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่มีความประพฤติดี เรียบร้อย มีจิตสาธารณะ ผลการเรียนดี
  แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  3. เพื่อส่งเสริมนักศึกษาในการทำกิจกรรมสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน
  และคณะวิศวกรรมศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                ประเภทของทุน ประกอบด้วย

ประเภทที่  1   ทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษา

แบ่งเป็นสองลักษณะทุน คือ ทุนค่าใช้จ่ายการดำรงชีพ และ ทุนค่าเทอมการศึกษา

1.1  ทุนค่าใช้จ่ายการดำรงชีพมอบให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์
และตาม คุณสมบัติที่กรรมการสมาคมกำหนด ให้สามารถดำรงชีพอย่างมีคุณภาพ
ไม่ขัดสน

1.2  ทุนค่าเทอมการศึกษามอบให้นักศึกษาที่ขาดทุนทรัพย์และตามคุณสมบัติที่
กรรมการสมาคมกำหนด ให้โอกาสสามารถศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้

ประเภทที่ 2   ทุนสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการแข่งขันหรือนำเสนอผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันหรือคณะ

เพื่อช่วยค่าใช้จ่ายของตัวแทนคณะในการแข่งขันผลงานวิชาการ กิจกรรมที่สร้างชื่อเสียง หรือเผยแพร่นวัตกรรม

2.1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางของตัวแทนนักศึกษาในนามคณะวิศวกรรมศาสตร์พระจอมเกล้า ลาดกระบัง เพื่อการแข่งขันผลงานวิชาการ ตามระเบียบที่กรรมการสมาคมกำหนด

2.2  สนับสนุนค่าใช้จ่ายกิจกรรมต่างๆของคณะวิศวกรรมศาสตร์พระจอมเกล้าลาดกระบังตามระเบียบที่กรรมการสมาคมกำหนด

2.3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการเผยแพร่นวัตกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์พระจอมเกล้าลาดกระบัง ตามระเบียบที่กรรมการสมาคมกำหนด

ประเภทที่ 3  ทุนสนับสนุนเพื่อกิจกรรมนักศึกษา

เพื่อช่วยค่าใช้จ่ายกิจกรรมของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์พระจอมเกล้าลาดกระบัง

3.1  สนับสนุนค่าใช้จ่ายยานพาหนะหรืออาหารเพื่อการดูงานภายนอกของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบังตามระเบียบที่กรรมการสมาคมกำหนด

3.2  สนับสนุนค่าใช้จ่ายอาหาร หรือค่าสถานที่สำหรับกิจกรรมสัมมนาเผยแพร่วิชาการความรู้ต่างๆ ตามระเบียบที่กรรมการสมาคมกำหนด

3.3  มอบเงินสมทบให้กับนักศึกษาที่สูญเสียบุพการี หรือญาติผู้ที่รับผิดชอบค่าจ่ายในการศึกษาเพื่อการเยียวยาในเบื้องต้นตามระเบียบที่กรรมการสมาคมกำหนด

3.4  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอื่นๆของคณะวิศวกรรมศาสตร์พระจอมเกล้าลาดกระบัง ตามที่กรรมกา สมาคมเห็นสมควร

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา

กองทุนพี่ให้น้องฯ ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน

 ประจำปี 2562

ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ จำนวน 2 คน 

1. นายทวีศักดิ์   ค้างศรี     รหัส 60010367  ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุม

ปัจจุบันทำงานที่ บริษัท Protomate.tech  ตำแหน่ง Product design engineer  

2. นายชินาธิป   ลาวัลย์สุข รหัส 60010235  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน จำนวน 2 คน

1. นางสาวมัณฑนา   ภูครองทุ่ง  รหัส 58011008  ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

ปัจจุบันทำงานที่ บริษัท อินเตอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง Project manager 

2. นางสาวจีรวรรณ  กาญจนศรทอง รหัส 59010224 ภาควิขาวิศวกรรมโยธา

ปัจจุบันทำงานที่ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง วิศวกร   

3. นางสาวสุวภัทร์  เนื่องนิกร รหัส 59011460  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ปัจจุบันทำงานที่ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

ตำแหน่ง Development engineer

ประจำปี 2563

ทุนสนับสนุนค่าใฃ้จ่ายในการดำรงชีพ จำนวน 3 คน 

1.นางสาวชัญญานุช  กิจอำนาจสุข รหัส 62010183  ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

2. นางสาวแพรวา  แพงเทียน รหัส 60010750 ภาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม

3. นายศิวากร  ชูบุญเลิศ รหัส 62010885 ภาควิชาวิศวกรรมการวัดคุม

ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน จำนวน 3 คน 

1. นายสหัสวรรษ  ตุ้ยลี้ รหัส 62010926  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

2. นายศักดิ์ดาวุฒิ  คงเลิศกิตติ รหัส 61011009  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

3. นางสาวพิชาพร  หอมหวน รหัส 60010708 ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุม

ปัจจุบันทำงานที่ Toyota tsusho nexty electronics

ตำแหน่ง Software engineer

ทุนสนับสนุนการศึกษา กรณีฉุกเฉิน 

1. นายธัญวิชญ์  นภาบริรักษ์ รหัส 63010461 ภาควิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

2. นางสาวภัทราภรณ์  ศรีสรรค์ รหัส 61010799 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

3. นาางสาวจรรญา  เจรืญรักษ์ รหัส 62010959 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ประจำปี 2564 

ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ จำนวน 5 คน 

1.นายบริรักษ์  โรงสะอาด รหัส 62010504 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

2.นางสาวพิมพ์ลพัชร  สุระแย้ม รหัส 63010690 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3.นางสาวนาฬิกา  ศรีสุโพธิ์ รหัส 61010579  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

4.นายวรพล  ตระกูลสุ รหัส 61010930   ภาควิชาวิศวกรรมอุตสหการ

5.นางสาวพรทิพา  สุวรรณทา รหัส 61010691 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คลิก ดูประวัติ

ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน จำนวน 3 คน

1. นายทัณฑธร  สุขสังวาลย์ รหัส 61010402 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2. นางสาวกัลยาลักษณ์  รัตนวรรณ รหัส 61010066  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

3.นางสาวฉวีวรรณ  แสงมณี รหัส 61010180  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คลิก ดูประวัติ

ทุนสนับสนุนการศึกษา กรณีฉุกเฉิน จำนวน 1 คน

1.นายสารินทร์  สุขมา รหัส 62015116  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

รายนามผู้บริจาคสมทบทุน

‘กองทุนพี่ให้น้อง’

 

คุณสมศักดิ์ คุณรัตนาภรณ์ รุ่น 28
คุณสุปรีชา ลิมปิกาญจนโกวิท รุ่น 30
คุณปกรณ์ อาภาพันธุ์ รุ่น 26
นายณัฐ วงศ์พานิช รุ่น 26
ศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 22
คุณวราศิลป์ ศักดิ์เสรีชัย รุ่น 22
นางวรญา ภูวพัชร์ รุ่น 28
คุณณัฐวรรณ ศศิพิบูลย์ รุ่น 27
คุณปรีชา หาญการสุจริต รุ่น 18
คุณปกรณ์ อังสนันท์ รุ่น 27
ศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 30
คุณธนา อุ่นสมบัติ รุ่น 30
คุณณรัตน์ไชย หลีระพันธ์ รุ่น 10
คุณวรพจน์ ไพจิตร รุ่น 19
คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ รุ่น 16
คุณดำเนิน แก้วทวี รุ่น 5
คุณองอาจ ปัณฑุยากร รุ่น 16
ศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 14
ศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 17

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มผู้มีความประสงค์บริจาคสมทบทุน ที่นี่


 หรือกรอกผ่าน google form

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ3nN65dLyud5weU0XuBXvGCpUplqSQdT6pCL6zZDkb-3z7w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

ช่องทางบริจาคสมทบทุน

โอนเงินผ่านทางบัญชี ออมทรัพย์

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา

เลขที่ 625-1-06866-0

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

คณะอนุกรรมการกองทุนพี่ให้น้อง

คณะอนุกรรมการกองทุนพี่ให้น้อง
logo

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

ตึกเอ ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

พี่นิ่ม เบอร์ 0-2329-8000 ต่อ 3148 มือถือ 089-811-5240

หรือ กองกิจการนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer