คุณกิตติพงศ์ เวชจันทรฉาย | ได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้บริหารฝ่าย Corporate Banking 3 Client Coverage 3.4

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ
คุณกิตติพงศ์ เวชจันทรฉาย
ได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ 

ผู้บริหารฝ่าย Corporate Banking 3 Client Coverage 3.4
วิศวลาดกระบัง รุ่น 31

This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer