เชิญชวนศิษย์เก่าวิศวะลาดกระบัง ร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสโลป ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

เชิญชวนศิษย์เก่าวิศวะลาดกระบัง ร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565  วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสโลป  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 
โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ 

วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ปี 2564 

วาระที่ 2  รายงานผลการดำเนินงานสมาคม 

วาระที่ 3  แถลงบัญชีงบดุล รายรับ รายจ่าย ประจำปี 2564 

วาระที 4  พิจารณาจัดจ้างผู้สอบบัญชี ปี 2565  

วาระที่ 5  เรื่องอื่น ๆ(ถ้ามี)  สามารถลงทะเบียนร่วมงานประชุม ตาม link ด้านล่าง

https://lin.ee/TKNxLYJ  หรือ LINE Official  สมาคมฯ  : @KMITL-Engineer  ติตต่อ โทร 089-811-5240

This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer