สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอเชิญชวนพี่น้องชาววิศวะลาดกระบัง ที่มีสิทธิในการ เลือกตั้งกรรมการอำนวยการ (กรรมการกลาง) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) วาระปี 2566-2568

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอเชิญชวนพี่น้องชาววิศวะลาดกระบัง ที่มีสิทธิในการ เลือกตั้งกรรมการอำนวยการ (กรรมการกลาง) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) วาระปี 2566-2568


????ขอแนะนำ ศิษย์เก่าวิศวะลาดกระบังที่อาสามาทำงาน ดังนี้ ????      

1. ผู้สมัคร หมายเลข 17 คุณพิชญะ  จันทรานุวัฒน์  ศิษย์เก่าวิศวะลาดกระบัง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รุ่น 17     

2. ผู้สมัครหมายเลข 21 คุณบุษกร  แสนสุข  ศิษย์เก่าวิศวะลาดกระบัง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล รุ่น 28   

หมายเหตุ  ขอแนะนำรายชื่อผู้ลงสมัครกรรมการอำนวยการ  (เลือกได้ไม่เกิน 11 คน จาก 29 คน ) ถ้าเกิน บัตรเสีย นะคะ สมาชิก วสท. สามารถลงคะแนน และส่งบัตรเลือกตั้ง ทางไปรษณีย์  ตั้งแต่วันที่  15 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2565

This website uses cookies to help us to provide you with a good experience when you use the website and also allows us to improve the website. By continuing to use the website, you are agreeing to us placing cookies on your computer or read cookie Privacy Policy . You are agreeing to us placing cookies on your computer