ทำเนียบนายกสมาคม

รายนามนายกสมาคมจนถึงปัจจุบัน

คุณธิติวัฒน์ เงินนำโชคธนรัตน์

คุณธิติวัฒน์ เงินนำโชคธนรัตน์

นายกสมาคม (2562 - 2564)

รุ่นที่ : 27
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สจล.
อีเมล์ : tn@qtc.co.th

ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์

ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์

นายกสมาคม (2560 - 2562)

รุ่นที่ : 26
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สจล.
อีเมล์ : pakorn.apa@gmail.com

คุณมานะ พงศานรากุล

คุณมานะ พงศานรากุล

นายกสมาคม (2558 - 2560)

รุ่นที่ : 25
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สจล.
อีเมล์ : george3888@gmail.com

คุณธานี ชวศิริกุลฑล

คุณธานี ชวศิริกุลฑล

นายกสมาคม (2556 - 2558)

รุ่นที่ : 24
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สจล.
อีเมล์ : supersear@gmail.com

คุณพงศ์ศักดิ์ วิญญูตระกูล

คุณพงศ์ศักดิ์ วิญญูตระกูล

นายกสมาคม (2554 - 2556)

รุ่นที่ : 23
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สจล.
อีเมล์ : pongsakw@ofpt.co.th

คุณสุชาติ มโนมยางกูร

คุณสุชาติ มโนมยางกูร

นายกสมาคม (2552 - 2554)

รุ่นที่ : 22
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สจล.
อีเมล์ : suchart@powermatic.co.th

คุณอภิชาติ ปีปทุม

คุณอภิชาติ ปีปทุม

นายกสมาคม (2550 - 2552)

รุ่นที่ : 21
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สจล.
อีเมล์ : apichat@cptthailand.com

คุณนพชัย วีระมาน

คุณนพชัย วีระมาน

นายกสมาคม (2548 - 2550)

รุ่นที่ : 20
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สจล.
อีเมล์ : –

คุณสมศักดิ์ อัครวราวงศ์

คุณสมศักดิ์ อัครวราวงศ์

นายกสมาคม (2547 - 2548)

รุ่นที่ : 19
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สจล.
อีเมล์ : –

คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์

คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์

นายกสมาคม (2546 - 2547)

รุ่นที่ : 18
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สจล.
อีเมล์ : –

คุณลือชา โพธิ์อบ

คุณลือชา โพธิ์อบ

นายกสมาคม (2545 - 2546)

รุ่นที่ : 17
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สจล.
อีเมล์ : –

คุณกองเกียรติ หวังวีระมิตร

คุณกองเกียรติ หวังวีระมิตร

นายกสมาคม (2544 - 2545)

รุ่นที่ : 16
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สจล.
อีเมล์ : –

คุณวิชัย เที่ยงวัฒนธรรม

คุณวิชัย เที่ยงวัฒนธรรม

นายกสมาคม (2543 - 2544)

รุ่นที่ : 15
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สจล.
อีเมล์ : –

คุณวิชิต ตั้งสุขนิรันดร

คุณวิชิต ตั้งสุขนิรันดร

นายกสมาคม (2542 - 2543)

รุ่นที่ : 14
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สจล.
อีเมล์ : –