‘กองทุนพี่ให้น้อง’

เพื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

“กองทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษา โดยรุ่นพี่ศิษย์เก่าคณะวิศวะลาดกระบัง มอบให้รุ่นน้องศิษย์ปัจจุบัน ที่เรียนดี ประพฤติดี มีจิตสาธารณะ”

ด้วยคณะกรรมการบริหารงานสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ประจำปี 2560-2562 ได้มีแนวคิดในการที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันให้มีความแน่นแฟ้น จึงได้ริเริ่มจัดตั้ง “กองทุน พี่ให้น้อง เพื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง” ขึ้น โดยวิธีการระดมทุน คือ จัดกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ และจากศิษย์เก่าที่มีความประสงค์ที่พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

 

พี่อยากเพิ่มโอกาสให้กับเด็กๆ ที่มีปัญหาเรื่องเงินทอง แต่มีความตั้งใจเรียน เป็นคนที่อยากทำงานเพื่อสังคม เพื่อส่วนรวม อีกข้อหนึ่งอยากให้เกิดเป็นตัวอย่างกับเด็กรุ่นหลัง ว่าการทำกิจกรรมนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ ไม่ใช่เรื่องเรียนอย่างเดียว และสุดท้าย พี่คิดว่าเป็นโอกาสที่ดี ที่น้องๆ จะได้มีโอกาสรู้จักกับพี่ๆที่จบมาแล้ว ในขณะเดียวกันพี่ๆ ก็ได้มีโอกาสรู้จักน้องๆ ด้วย

พี่เดียว #26

นายกสมาคมฯ ปี 2560 - 2562 / ผู้ร่วมก่อตั้งกองทุนฯ

วัตถุประสงค์ของกองทุน “พี่ให้น้อง” ประกอบด้วย

 1. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ความมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าในการสนับสนุนกิจกรรม
  ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
  2. เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่มีความประพฤติดี เรียบร้อย มีจิตสาธารณะ ผลการเรียนดี
  แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  3. เพื่อส่งเสริมนักศึกษาในการทำกิจกรรมสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน
  และคณะวิศวกรรมศาสตร์                                                                                              ประเภทของทุน ประกอบด้วย

ประเภทที่  1   ทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษา

แบ่งเป็นสองลักษณะทุน คือ ทุนค่าใช้จ่ายการดำรงชีพ และ ทุนค่าเทอมการศึกษา

1.1  ทุนค่าใช้จ่ายการดำรงชีพมอบให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์
และตาม คุณสมบัติที่กรรมการสมาคมกำหนด ให้สามารถดำรงชีพอย่างมีคุณภาพ
ไม่ขัดสน

1.2  ทุนค่าเทอมการศึกษามอบให้นักศึกษาที่ขาดทุนทรัพย์และตามคุณสมบัติที่
กรรมการสมาคมกำหนด ให้โอกาสสามารถศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้


ประเภทที่ 2
  
ทุนสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการแข่งขันหรือนำเสนอผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันหรือคณะ

เพื่อช่วยค่าใช้จ่ายของตัวแทนคณะในการแข่งขันผลงานวิชาการ กิจกรรมที่สร้างชื่อเสียง หรือเผยแพร่นวัตกรรม

2.1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางของตัวแทนนักศึกษาในนามคณะวิศวกรรมศาสตร์พระจอมเกล้า ลาดกระบัง เพื่อการแข่งขันผลงานวิชาการ ตามระเบียบที่กรรมการสมาคมกำหนด

2.2  สนับสนุนค่าใช้จ่ายกิจกรรมต่างๆของคณะวิศวกรรมศาสตร์พระจอมเกล้าลาดกระบังตามระเบียบที่กรรมการสมาคมกำหนด

2.3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการเผยแพร่นวัตกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์พระจอมเกล้าลาดกระบัง ตามระเบียบที่กรรมการสมาคมกำหนด

ประเภทที่ 3  ทุนสนับสนุนเพื่อกิจกรรมนักศึกษา

เพื่อช่วยค่าใช้จ่ายกิจกรรมของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์พระจอมเกล้าลาดกระบัง

3.1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายยานพาหนะ หรือ อาหาร เพื่อการดูงานภายนอกของนักศึกษาคณะ วิศวกรรมศาสตร์พระจอมเกล้าลาดกระบัง ตามระเบียบที่กรรมการสมาคมกำหนด

3.2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายอาหาร หรือ ค่าสถานที่ สำหรับกิจกรรมสัมมนาเผยแพร่วิชาการความรู้ต่างๆ ตาม ระเบียบที่กรรมการสมาคมกำหนด

3.3  มอบเงินสมทบให้กับนักศึกษาที่สูญเสียบุพการี หรือ ญาติ ผู้ที่รับผิดชอบค่าจ่ายในการศึกษา เพื่อการเยียวยา ในเบื้องต้น ตามระเบียบที่กรรมการสมาคมกำหนด

3.4  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอื่นๆของคณะวิศวกรรมศาสตร์พระจอมเกล้าลาดกระบัง ตามที่กรรมกา สมาคมเห็นสมควร

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ 

ใบสมัครทุนประเภทที่ 1 

ใบสมัครทุนประเภทที่ 2

ใบสมัครทุนประเภทที่ 3

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 

สมาคมศิษย์เก่า ฯ พี่นิ่ม เบอร์ 0-2326-4668 หรือ 089-811-5240 

หรือ กองกิจการนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 

 

รายนามผู้บริจาคสมทบทุน

‘กองทุนพี่ให้น้อง’

 

คุณสมศักดิ์ คุณรัตนาภรณ์ รุ่น 28
คุณสุปรีชา ลิมปิกาญจนโกวิท รุ่น 30
คุณปกรณ์ อาภาพันธุ์ รุ่น 26
นายณัฐ วงศ์พานิช รุ่น 26
ศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 22
คุณวราศิลป์ ศักดิ์เสรีชัย รุ่น 22
นางวรญา ภูวพัชร์ รุ่น 28
คุณณัฐวรรณ ศศิพิบูลย์ รุ่น 27
คุณปรีชา หาญการสุจริต รุ่น 18
คุณปกรณ์ อังสนันท์ รุ่น 27
ศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 30
คุณธนา อุ่นสมบัติ

รุ่น 30

       คุณณรัตน์ไชย  หลีระพันธ์                                                            รุ่น 10

       คุณวรพจน์   ไพจิตร                                                                      รุ่น 19

       คุณบุญศักดิ์  เกียรติจรูญเลิศ                                                         รุ่น 16

       คุณดำเนิน  แก้วทวี                                                                         รุ่น 5 

       คุณองอาจ  ปัณฑุยากร                                                                  รุ่น 16

       ศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์                                                                รุ่น 14

       ศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์                                                                รุ่น 17

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มผู้มีความประสงค์บริจาคสมทบทุน ที่นี่

ช่องทางบริจาคสมทบทุน

โอนเงินผ่านทางบัญชี ออมทรัพย์

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา

เลขที่ 625-1-06866-0

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

คณะอนุกรรมการกองทุนพี่ให้น้อง