คณะกรรมการสมาคม

กรรมการบริหารงานสมาคมคณะปัจจุบัน

 

คุณนท  นิ่มสมบุญ
นายกสมาคมศิษย์เก่า

ชื่อเล่น : นท
รุ่นที่ : 28

 

คุณทวีศักดิ์   บุญฤทธิ์ลักขณา
อุปนายก คนที่ 1

ชื่อเล่น : ล้ง
รุ่นที่ : 28

คุณชัยรัฐปฐม   อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา
อุปนายก คนที่ 2

ชื่อเล่น : ฉัฐร์
รุ่นที่ : 28

คุณปราโมทย์   พรหมรักษ์
อุปนายก คนที่ 3

ชื่อเล่น : โมทย์
รุ่นที่ : 28

ดร.สุนทรี   รัตภาสกร
อุปนายก คนที่ 4

ชื่อเล่น : เอ้
รุ่นที่ : 28

ผศ.ดร.เปี่ยมภูมิ   สฤกพฤกษ์
กรรมการ(แทนคณบดี)

ชื่อเล่น :เปี่ยม
รุ่นที่ : 37

 คุณภูวดล  ไชยภูริพัฒน์
เลขานุการ

ชื่อเล่น : โยโย
รุ่นที่ : 29

คุณสุปรีชา   ลิมปิกาญจนโกวิท
เหรัญญิก

ชื่อเล่น : ปรี
รุ่นที่ : 30

คุณอรรถพล  เทนไธสง
นายทะเบียน

ชื่อเล่น : เอ็ด
รุ่นที่ : 34

คุณศราวุฒิ  ชนะถาวราลักษณ์
ปฏิคม

ชื่อเล่น :เจี๊ยบ
รุ่นที่ : 31

คุณกำธร   ละอองแก้ว
สวัสดิการ

ชื่อเล่น : กำโอ๋
รุ่นที่ :31

คุณนฤศันส์   ธันวารชร
ประชาสัมพันธ์

ชื่อเล่น : เตย
รุ่นที่ : 41

คุณศุภชัย  สมอดิศร
สาราณียกร

ชื่อเล่น เฟม
รุ่นที่ : 52

คุณกานต์กฤดิชย์   นิ่มสมบุญ
กรรมการ

ชื่อเล่น : นิ่ม
รุ่นที่ : 30

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์   รุ่นพระแสง

กรรมการ

ชื่อเล่น : เกียรติ
รุ่นที่ : 31

คุณรัฐพล   นาควิเชียร
กรรมการ

ชื่อเล่น : ต๊ะ
รุ่นที่ : 37

คุณจาตุรงค์    อนุเวชศิริเกียรติ
กรรมการ

ชื่อเล่น : เปรี้ยว
รุ่นที่ : 37

คุณวีรพงษ์   รอดละม้าย
กรรมการ

ชื่อเล่น : บอย
รุ่นที่ : 44

   คุณสัมพันธ์   จูเภา
กรรมการ

ชื่อเล่น : พันธ์                                                       รุ่นที่ : 45

คุณ…………………
กรรมการ

ชื่อเล่น :
รุ่นที่ : 

คุณ……………….
กรรมการ

ชื่อเล่น : 
รุ่นที่ : 

คุณ………..
กรรมการ

ชื่อเล่น : 
รุ่นที่ : 

คุณ…….
กรรมการ

ชื่อเล่น : 
รุ่นที่ :