คณะกรรมการสมาคม

กรรมการบริหารงานสมาคมคณะปัจจุบัน

 

ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์
นายกสมาคมศิษย์เก่า

ชื่อเล่น : เดียว
รุ่นที่ : 26

 

คุณศักดิ์ชาย จันทรสา
อุปนายก คนที่ 1

ชื่อเล่น : เฮ้ง
รุ่นที่ : 26

คุณจารุวัตร เจริญสุข
อุปนายก คนที่ 2

ชื่อเล่น : ต็อก
รุ่นที่ : 26

คุณสมชาย ตรีรัตนนุกูล
เลขานุการ

ชื่อเล่น : เกื้อ
รุ่นที่ : 27

คุณปิยะดา มหาปิยศิลป์
เหรัญญิก

ชื่อเล่น : โส่ย
รุ่นที่ : 26

คุณทศพล ผลมั่ง
ปฏิคม

ชื่อเล่น : เรศ
รุ่นที่ : 29

คุณธีรวัฒน์ เจริญเบญจวงษ์
กรรมการ

ชื่อเล่น : วัฒน์
รุ่นที่ : 26

คุณวัฒนพงศ์ สุรพันธนากร
ประชาสัมพันธ์

ชื่อเล่น : พงศ์
รุ่นที่ : 36

คุณพรสรวง พฤกษ์เอก
นายทะเบียน

ชื่อเล่น : เหมี่ยว
รุ่นที่ : 34

คุณอนันต์ ลาภธนัญชัยวงศ์
กรรมการ

ชื่อเล่น : กิม
รุ่นที่ : 27

คุณสมศักดิ์ คุณรัตนาภรณ์
กรรมการ

ชื่อเล่น : ไก่
รุ่นที่ : 28

คุณสุปรีชา ลิมปิกาญจนโกวิท
กรรมการ

ชื่อเล่น : ปรี
รุ่นที่ : 30

คุณดลวิภา แก้วนุช
สาราณียกร

ชื่อเล่น : เอ๋
รุ่นที่ : 31

คุณภาคภูมิ ฉวีทอง
กรรมการ

ชื่อเล่น : เบียร์
รุ่นที่ : 43

คุณศุภชัย สมอดิศร
สวัสดิการ

ชื่อเล่น : เฟม
รุ่นที่ : 52