คณะกรรมการสมาคม

กรรมการบริหารงานสมาคมคณะปัจจุบัน

 

คุณธิติวัฒน์  เงินนำโชคธนรัตน์
นายกสมาคมศิษย์เก่า

ชื่อเล่น : เล็ก
รุ่นที่ : 27

 

คุณสุธรรม  จุฑมาตยางกูร
อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ

ชื่อเล่น : เอ
รุ่นที่ : 27

คุณปกรณ์  อังสนันท์
อุปนายกฝ่ายกิจกรรมและกีฬา

ชื่อเล่น : กร
รุ่นที่ : 27

คุณสุรชัย  พิทักษ์พงศ์ภูธร
อุปนายกฝ่ายกิจการภายใน

ชื่อเล่น : แป๊ะ
รุ่นที่ : 27

ผศ.สมเกียรติ  ขวัญพฤกษ์
อุปนายกฝ่ายวิชาการ

ชื่อเล่น : เซ้ง
รุ่นที่ : 28

คุณสุวิทัศท์  สุรสิงห์โตทอง
อุปนายกฝ่ายสิทธิประโยชน์และรายได้

ชื่อเล่น : อัน
รุ่นที่ : 28

คุณทศพล  ผลมั่ง
อุปนายกฝ่ายกิจการภายนอก

ชื่อเล่น : เรศ
รุ่นที่ : 29

ดร.จิรัฏฐ์  สิริเฉลิมพงศ์
อุปนายกฝ่ายประชาสัมพันธ์

ชื่อเล่น : เอก
รุ่นที่ : 30

คุณสมัคร  บัวชู
เลขานุการ

ชื่อเล่น : หมัก
รุ่นที่ : 28

คุณธนวัฒน์  ตันวัฒนะ
รองเลขานุการ

ชื่อเล่น : ตัน
รุ่นที่ : 29

คุณณัฐวรรณ  ศศิพิบูลย์
เหรัญญิก

ชื่อเล่น : เอ
รุ่นที่ : 27

คุณสุปรีชา ลิมปิกาญจนโกวิท
นายทะเบียน

ชื่อเล่น : ปรี
รุ่นที่ : 30

คุณภานิชา  มากคล้าย
สาราณียกร

ชื่อเล่น : นิ
รุ่นที่ : 42

คุณศุภชัย  สมอดิศร
ปฏิคม

ชื่อเล่น : เฟม
รุ่นที่ : 52

คุณฉัตรชัย  พ่วงสุวรรณ
กรรมการ

ชื่อเล่น : ฉัตร
รุ่นที่ : 27

คุณอนันต์  ลาภธนัญชัยวงศ์
กรรมการ

ชื่อเล่น : กิม
รุ่นที่ : 27

ดร.เทอดศักดิ์  ลิ่วหาทอง
กรรมการ

ชื่อเล่น : อ.ลิง
รุ่นที่ : 27

คุณธีรารัตน์  สัตยาวุธ
กรรมการ

ชื่อเล่น : ปู
รุ่นที่ : 28

คุณคงคา  คูณพันธ์
กรรมการ

ชื่อเล่น : คง
รุ่นที่ : 28

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์  รุ่นพระแสง
กรรมการ

ชื่อเล่น : รอง.เกียรติ
รุ่นที่ : 31

คุณศราวุฒิ  ชนะถาวราลักษณ์
กรรมการ

ชื่อเล่น : เจี๊ยบ
รุ่นที่ : 31

ผศ.ดร.ยศศิริ  อาริยะกุล
กรรมการ

ชื่อเล่น : นัส
รุ่นที่ : 40

คุณนาวิน  ณ เชียงใหม่
กรรมการ

ชื่อเล่น : ฟลุ๊ค
รุ่นที่ : 43

คุณอภิญญา  มหะเสนีย์
กรรมการ

ชื่อเล่น : แนท
รุ่นที่ : 43

คุณปรมินทร์  อินโสม
กรรมการ

ชื่อเล่น : หนึ่ง
รุ่นที่ : 45