คณะกรรมการสมาคม

กรรมการบริหารงานสมาคมคณะปัจจุบัน

ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์
นายกสมาคมศิษย์เก่า

ชื่อเล่น : เดียว
รุ่นที่ : 26
อีเมล์ : pakorn.apa@gmail.com

คุณศักดิ์ชาย จันทรสา
อุปนายก คนที่ 1

ชื่อเล่น : เฮ้ง
รุ่นที่ : 26
อีเมล์ : chantrasa@hotmail.com

คุณจารุวัตร เจริญสุข
อุปนายก คนที่ 2

ชื่อเล่น : ต็อก
รุ่นที่ : 26
อีเมล์ : jarruwat.ch@kmitl.ac.th

คุณสมชาย ตรีรัตนนุกูล
เลขานุการ

ชื่อเล่น : เกื้อ
รุ่นที่ : 27
อีเมล์ : tsomchai11@gmail.com

คุณปิยะดา มหาปิยศิลป์
เหรัญญิก

ชื่อเล่น : โส่ย
รุ่นที่ : 26
อีเมล์ : soipiyda@yahoo.co.th

คุณทศพล ผลมั่ง
ปฏิคม

ชื่อเล่น : เรศ
รุ่นที่ : 29
อีเมล์ : thodsapol@yahoo.com

คุณธีรวัฒน์ เจริญเบญจวงษ์
กรรมการ

ชื่อเล่น : วัฒน์
รุ่นที่ : 26
อีเมล์ : teerawat.555@gmail.com

คุณวัฒนพงศ์ สุรพันธนากร
ประชาสัมพันธ์

ชื่อเล่น : พงศ์
รุ่นที่ : 36
อีเมล์ : pongintegal@gmail.com

คุณพรสรวง พฤกษ์เอก
นายทะเบียน

ชื่อเล่น : เหมี่ยว
รุ่นที่ : 34
อีเมล์ : meaw12@gmail.co.com

คุณอนันต์ ลาภธนัญชัยวงศ์
กรรมการ

ชื่อเล่น : กิม
รุ่นที่ : 27
อีเมล์ : ananlap1970@gmail.com

คุณสมศักดิ์ คุณรัตนาภรณ์
กรรมการ

ชื่อเล่น : ไก่
รุ่นที่ : 28
อีเมล์ : somsak@we-house.com

คุณสุปรีชา ลิมปิกาญจนโกวิท
กรรมการ

ชื่อเล่น : ปรี
รุ่นที่ : 30
อีเมล์ : supree110@gmail.com

คุณดลวิภา แก้วนุช
สาราณียกร

ชื่อเล่น : เอ๋
รุ่นที่ : 31
อีเมล์ : donwipa@gmail.com

คุณภาคภูมิ ฉวีทอง
กรรมการ

ชื่อเล่น : เบียร์
รุ่นที่ : 43
อีเมล์ : pakpoom.chaweetong@gmail.com

คุณศุภชัย สมอดิศร
สวัสดิการ

ชื่อเล่น : เฟม
รุ่นที่ : 52
อีเมล์ : supachai.fame@gmail.oam