คณะกรรมการสมาคม

กรรมการบริหารงานสมาคมคณะปัจจุบัน

 

คุณธิติวัฒน์  เงินนำโชคธนรัตน์
นายกสมาคมศิษย์เก่า

ชื่อเล่น : เล็ก
รุ่นที่ : 27

 

คุณสุธรรม  จุฑมาตยางกูร
อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษและภายนอก

ชื่อเล่น : เอ
รุ่นที่ : 27

คุณปกรณ์  อังสนันท์
อุปนายกฝ่ายกิจกรรมและกีฬา

ชื่อเล่น : กร
รุ่นที่ : 27

คุณสุรชัย  พิทักษ์พงศ์ภูธร
อุปนายกฝ่ายกิจการภายใน

ชื่อเล่น : แป๊ะ
รุ่นที่ : 27

ผศ.สมเกียรติ  ขวัญพฤกษ์
อุปนายกฝ่ายวิชาการ

ชื่อเล่น : เซ้ง
รุ่นที่ : 28

คุณนฤศันส์   ธันวารชร
อุปนายกฝ่ายประชาสัมพันธ์

ชื่อเล่น : เตย
รุ่นที่ : 41

 คุณสมัคร  บัวชู
เลขานุการ

ชื่อเล่น : หมัก
รุ่นที่ : 28

คุณณัฐวรรณ  ศศิพิบูลย์
เหรัญญิก

ชื่อเล่น : เอ
รุ่นที่ : 27

คุณนท  นิ่มสมบุญ
กรรมการ

ชื่อเล่น : นท
รุ่นที่ : 28

ดร.สุนทรี  รัตภาสกร
กรรมการ

ชื่อเล่น : เอ้
รุ่นที่ : 28

ผศ.ดร.เปี่ยมภูมิ  สฤกพฤกษ์
กรรมการผู้แทนคณะ

ชื่อเล่น : เปี่ยม
รุ่นที่ : 27

คุณสุปรีชา ลิมปิกาญจนโกวิท
นายทะเบียน

ชื่อเล่น : ปรี
รุ่นที่ : 30

คุณภานิชา  มากคล้าย
สาราณียกร

ชื่อเล่น : นิ
รุ่นที่ : 42

คุณศุภชัย  สมอดิศร
ปฏิคม

ชื่อเล่น : เฟม
รุ่นที่ : 52

คุณอนันต์  ลาภธนัญชัยวงศ์

กรรมการ

ชื่อเล่น : กิม
รุ่นที่ : 27

คุณรัฐพล   นาควิเชียร
กรรมการ

ชื่อเล่น : ต๊ะ
รุ่นที่ : 37

คุณคงคา  คูณพันธ์
กรรมการ

ชื่อเล่น : คง
รุ่นที่ : 28

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์  รุ่นพระแสง
กรรมการ

ชื่อเล่น : เกียรติ
รุ่นที่ : 31

คุณศราวุฒิ   ชนะถาวราลักษณ์
กรรมการ

ชื่อเล่น : เจี๊ยบ
รุ่นที่ : 31

คุณนาวิน ณ เชียงใหม่
กรรมการ

ชื่อเล่น : ฟลุ๊ค
รุ่นที่ : 43

คุณอภิญญา  มหะเสนีย์
กรรมการ

ชื่อเล่น : แนท
รุ่นที่ : 43

คุณปรมินทร์  อินโสม
กรรมการ

ชื่อเล่น : หนึ่ง
รุ่นที่ : 45

คุณจตุรงค์  อนุเวชศิริเกียรติ
กรรมการ

ชื่อเล่น : ไก่
รุ่นที่ : 37