นายไพโรจน์ ปิ่นแก้ว
วิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 1

ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการ   บริษัท BEC WORLD จำกัด(มหาชน) สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3

นายชนะ ผิวผ่อง
วิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 2

ผู้ชำนาญการพิเศษด้านวงจรเครื่องมือไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์และโทรคมนาคม

นายสุพจน์ อยู่เกษ
วิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 4

วิศวกรอิสระ

นายพลชัย ทองสวรรค์
วิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 5

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ภาคขายและบริการภูมิภาคที่ 1 บมจ.ทีโอที

รองศาสตราจารย์ ดร.จงกล งามวิวิทย์
วิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 6

Guest Professor, Tokai University
ประเทศญี่ปุ่น

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยปทุมธานี และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ดร.สมเกียรติ ศุภเดช
วิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 7

อดีตคณบดีคนแรก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายดำริ อโนภาส
วิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 8

ธุระกิจส่วนตัว

นายปราโมทย์ ศรีวงศ์สงวน
วิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 9

Vice President บริษัท TIC Engineering Products (TEPCO)

นายณรัตน์ไชย หลีระพันธ์
วิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 10

ประธานบริษัท โพลีเทคโนโลยี จำกัด

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มัลลิการ์ อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด

นายอนันต์ อิสริยะประชา
วิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 11

กรรมการผู้จัดการ บริษัท แพรรี่มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

นายยศ รินากุล
วิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 12

ประธานบริษัท บริษทั คอนโทรลอจิค จำกัด

นายราชันย์ เพ็ญศิริ
วิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 13

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด (BBTEC)

นายวิสูตร มังคลานนทชัย
วิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 14

CEO บริษัท ยู พี อี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด , บริษัท สิริภัทรเพลท จำกัด / สวนมะพร้าว จังหวัดราชบุรี

นายอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา
วิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 15

กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแห่งชาติ

นายองอาจ ปัณฑุยากร
วิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 16

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ออลล่า (ALLA)

นายรัชเศรษฐ์ วุฒิไชยกาญจน์
วิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 17

อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA)

นายปรีชา หาญการสุจริต
วิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 18

ครูการบินและ supervisory pilot ฝูงบิน Boeing 777 บมจ.การบินไทย

นายวรพจน์ ไพจิตร
วิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 19

ประธานกรรมการผู้จัดการ บจก.เทคน่า และ บจก.อรธนา อินเตอร์เทรด

ดร.วันชัย พิจิตโรจนะ
วิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 20

อาจารย์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์รังสิต วิทยาเขตคลองหลวงปทุมธานี

นายธงชาติ กาพย์แก้ว
วิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 21

เจ้าของกิจการ บริษัทโทเทิลไลน์ กรุ๊ป และบริษัทเมืองทอง เทเลคอม เป็นโอปอเรเตอร์สื่อสาร และจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายศักดิ์ชัย บัวมูล
วิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 22

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ

ดร.วุฒิพงศ์ สุพนธนา
วิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 23

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด

นายวันชาติ สุทธิวรรณ
วิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 24

กรรมการผู้จัดการ บริษัท แวค รีเสิร์ช จำกัด

รศ.ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์
วิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 25

อำนวยการสำนักบริหาร หลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ (ISE)

ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์
วิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 26

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA

นายเสน่ห์ สายวงศ์
วิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 27

วิศวกรเชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงาน กสทช.

คุณบุษกร แสนสุข
วิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 28

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเอฟเอสอี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

นายชาตรี ตั้งมิตรประชา
วิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 31

กรรมการบริหาร บริษัท โฮมฮับ จำกัด

ศาสตราจารย์ ดร.วันประชา เชาวลิตวงศ์
วิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 34

ผู้อำนวยการอาวุโส แผนกการจัดการข้อมูล และการวิเคราะห์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

นายปริพล ทู้ไพเราะห์
วิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 37

Cloud Ace Thailand, Bangkok Technical Director

ดร.สิทธิพร ชาญนำสิน
วิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 41

นักวิจัยชำนาญการ หัวหน้า Astrodynamics Research Laboratory หรือ AstroLab และผู้จัดการ Earth Space System (ESS) frontier research ของ สทอภ.

นายสุภชาญ ตรัยตรึงศ์สกุล
วิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 42

ผู้ช่วยอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคน พิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.วิฑาดา เจษฎารัตนชัย
วิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 43

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายศราวุฒิ มลิชัย
วิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 45

ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท มาร์กอน ออร์โต้เทรด จำกัด ผลิตและจำหน่าย เครื่องจักรอัตโนมัติ สายพานลำเลียง หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบอัตโนมัติ

ดร.ภูมิ คงห้วยรอบ
วิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 47

วิทยากรและนักวิจัย วิศวกรรมไฟฟ้า สจล.

นายอนุสรณ์ ศรีบุปผา
วิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 49

กรรมการบริหาร บริษัท เดอะ ธีซีซ เซ็นเตอร์ จำกัด

นายจรัสรวี ศรีธนะ
วิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 51

เกษตรกรและช่างปั้นเตาดิน

รองศาสตราจารย์ ดร. นพพร ลีปรีชานนท์
วิศวกรรมศาสตร์ ต่อเนื่อง

รองศาสตราจารย์และหัวหน้ากลุ่มวิจัยด้านสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐาน พลังงานการขนส่ง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

นายศุภชัย คูณเศรษฐ์
วิศวกรรมศาสตร์ ต่อเนื่อง

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

นายยงยุทธ โพธิ์ทอง
วิศวกรรมศาสตร์ ต่อเนื่อง

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ 2 สายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ภาพที่ระลึก : ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ประจำปี 2563

วันที่ 24 สิงหาคม 2563