เกี่ยวกับสมาคม

ชื่อ ที่ตั้ง และเครื่องหมายสมาคม

ข้อ 1.
สมาคมนี้ชื่อว่า “สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง” ใช้อักษรย่อว่า “ส.ว.ส.จ.ล.” มีชื่อในภาษาอังกฤษ ว่า “KING MONGKUT’S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG ENGINEERING ALUMNI ASSOCIATION” ใช้อักษรย่อว่า “K.M.I.T.L.E.A.”

ข้อ 2.
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของสมาคม ตั้งอยู่ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10520

ข้อ 3.
ครื่องหมายของสมาคมเป็นตรามหามงกุฎของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 มีอักษรภาษาไทยว่า “สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง” ล้อมรอบ

วัตถุประสงค์ของสมาคม

ข้อ 4.1 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก

ข้อ 4.2 เผยแพร่ชื่อเสียงของคณะฯ และสถาบัน

ข้อ 4.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของคณะฯ และสถาบันฯ

ข้อ 4.4 ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการแก่มวลสมาชิก

ข้อ 4.5 ร่วมมือกับสมาคม องค์การ หรือสถาบันอื่นใด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรม และมนุษยธรรม

การบริหาร สมาคม

ข้อ 15.
ให้มีคณะกรรมการบริหารสมาคมคณะหนึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าเก้าคน แต่ไม่เกินยี่สิบห้าคน ประกอบด้วย นายก อุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก ปฏิคม นายทะเบียน สาราณียกร ประชาสัมพันธ์ สวัสดิการ และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์หรือผู้แทน เป็นกรรมการโดยตำแหน่งและตำแหน่งอื่น ๆ ตามแต่จะกำหนดขึ้น

ข้อ 15.1
นายกสมาคม ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคม ในการติดต่อกับ บุคคลภายนอก และทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่ของสมาคม

ข้อ 5.2
อุปนายก ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบัติตามหน้าที่นายกสมาคมได้มอบหมาย และทำหน้าที่แทนนายกสมาคมเมื่อนายกสมาคมไม่อยู่ หรือไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่การทำหน้าที่แทนนายกสมาคม ให้อุปนายกตามลำดับตำแหน่งเป็นผู้กระทำแทน

ข้อ 5.3
เลขานุการ ทําหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมดเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของสมาคมในการปฏิบัติกิจการของสมาคม และปฏิบัติตามคําสั่งของนายกสมาคม ตลอดจนทําหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมต่างๆของสมาคม

ข้อ 5.4
เหรัญญิก มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดเป็นผู้จัดทําบัญชีรายรับ-รายจ่ายบัญชีงบดุลของสมาคมและเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ของสมาคมไว้เพื่อตรวจสอบ

ข้อ 5.5
ปฏิคม มีหน้าที่ในการให้การต้อนรับแขกของสมาคม เป็นหัวหน้าในการจัดเตรียมสถานที่ของสมาคม และจัดเตรียมสถานที่ประชุมต่างๆ ของสมาคม

ข้อ 5.6
นายทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคมประสานงานกับเหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินค่าบํารุงสมาคมจากสมาชิก

ข้อ 5.7
ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมให้สมาชิกและบุคคลทั่วไปให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

ข้อ 5.8
กรรมการตําแหน่งอื่นๆ ตามความเหมาะสมซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรกําหนดให้มีขึ้นโดยมีจํานวนเมื่อรวมกับตําแหน่งกรรมการตามข้างต้นแล้วจะต้องไม่เกินจํานวนที่ข้อบังคับได้กําหนดไว้ แต่ถ้าคณะกรรมการมิได้กําหนดตําแหน่งก็ถือว่าเป็นกรรมการกลาง
คณะกรรมการชุดแรกให้ผู้เริ่มการจัดตั้งสมาคมเป็นผู้เลือกตั้งประกอบด้วยนายกสมาคมและกรรมการอื่นๆตามจํานวนที่เห็นสมควรตามข้อบังคับของสมาคม

ข้อบังคับของสมาคม ฉบับเต็ม