กองทุน พี่ให้น้อง เพื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ด้วยคณะกรรมการบริหารงานสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ได้มีแนวคิดในการที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันให้มีความแน่นแฟ้น จึงได้ริเริ่มจัดตั้ง “กองทุน พี่ให้น้อง เพื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง” ขึ้น โดยวิธีการระดมทุน คือ จัดกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ และจากศิษย์เก่าที่มีความประสงค์ที่พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ  วัตถุประสงค์ของกองทุน “พี่ให้น้อง” ประกอบด้วย
  1. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ความมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าในการสนับสนุนกิจกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
  2. เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่มีความประพฤติดี เรียบร้อย มีจิตสาธารณะ ผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  3. เพื่อส่งเสริมนักศึกษาในการทำกิจกรรมสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันฯ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
ประเภทของทุน ประกอบด้วย 
  1. ทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษา
  2. ทุนสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการแข่งขันหรือนำเสนอผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันฯ หรือคณะฯ
  3. ทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา
ประเภทที่  1   ทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษา แบ่งเป็นสองลักษณะทุน คือ ทุนค่าใช้จ่ายการดำรงชีพ และ ทุนค่าเทอมการศึกษา 1.1  ทุนค่าใช้จ่ายการดำรงชีพมอบให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ และตามคุณสมบัติที่กรรมการสมาคมฯ กำหนด ให้สามารถดำรงชีพอย่างมีคุณภาพไม่ขัดสน 1.2  ทุนค่าเทอมการศึกษามอบให้นักศึกษาที่ขาดทุนทรัพย์และตามคุณสมบัติที่กรรมการสมาคมฯ กำหนด ให้โอกาสสามารถศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ได้ ประเภทที่ 2   ทุนสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการแข่งขันหรือนำเสนอผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันฯ หรือคณะฯ เพื่อช่วยค่าใช้จ่ายของตัวแทนคณะในการแข่งขันผลงานวิชาการ กิจกรรมที่สร้างชื่อเสียง หรือเผยแพร่นวัตกรรม 2.1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางของตัวแทนนักศึกษาในนามคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ เพื่อการแข่งขันผลงานวิชาการ ตามระเบียบที่กรรมการสมาคมฯ กำหนด 2.2  สนับสนุนค่าใช้จ่ายกิจกรรมต่างๆของคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ตามระเบียบที่กรรมการสมาคมฯ กำหนด 2.3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการเผยแพร่นวัตกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ  ตามระเบียบที่กรรมการสมาคมฯ กำหนด ประเภทที่ 3  ทุนสนับสนุนเพื่อกิจกรรมนักศึกษา เพื่อช่วยค่าใช้จ่ายกิจกรรมของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 3.1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายยานพาหนะ หรือ อาหาร เพื่อการดูงานภายนอกของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ตามระเบียบที่กรรมการสมาคมฯ กำหนด 3.2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายอาหาร หรือ ค่าสถานที่ สำหรับกิจกรรมสัมมนาเผยแพร่วิชาการความรู้ต่างๆ ตาม ระเบียบที่กรรมการสมาคมฯ กำหนด 3.3  มอบเงินสมทบให้กับนักศึกษาที่สูญเสียบุพการี หรือ ญาติ ผู้ที่รับผิดชอบค่าจ่ายในการศึกษา เพื่อการเยียวยา ในเบื้องต้น ตามระเบียบที่กรรมการสมาคมฯ กำหนด 3.4  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอื่นๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ตามที่กรรมการสมาคมฯ เห็นสมควร   สามารถดาวน์โหลด ฟอร์มการขอรับทุน พร้อมรายละเอียด ตามลิงค์ด้านล่างนี้ ประเภทที่  1   ทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษา  (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) ประเภทที่ 2   ทุนสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการแข่งขันหรือนำเสนอผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันฯ หรือคณะฯ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) ประเภทที่ 3  ทุนสนับสนุนเพื่อกิจกรรมนักศึกษา (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) ติดต่อขอรับทุนการศึกษา ยื่นเอกสารสมัครด้วยตัวเองได้ที่ : กองกิจการนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2563