สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอร่วมแสดงความยินดีศิษย์เก่าดีเด่น 60 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ในวันพุธที่ 3ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ. ห้องประชุมใหญ่อาคารสมาคมศิษย์เก่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม สถาบันฯ และสมาคมศิษย์เก่า ฯ
1. รศ.ดร. ประกิจ ตังติสานนท์ รุ่น 1
2. รศ.ดร.สมเกียรติ ศุภเดช รุ่น 1
3. คุณศรีเมือง เจริญศิริ รุ่น 2
4. คุณอารี สวัสดี รุ่น 6
5. คุณสมศักย์ ภูรีศรีศักย์ รุ่น 10
6. คุณปพัฒน์ เจริญศักดิ์วิโรจน์ รุ่น 10
7. คุณสุระ เกนทะนิศิล รุ่น 11
8. คุณสมศักดิ์ เทพสุทิน รุ่น 13
9. คุณวันชัย ผโลทัยถเกิง รุ่น 13
10. คุณวิชิต ตั้งสุขนิรันดร รุ่น 14
11. รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา รุ่น 15
12.คุณลือชา โพธิ์อบ รุ่น 17
13. คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์ รุ่น 18
14. คุณอภิชาติ ปีปทุม รุ่น 21
15. คุณธานี ชวศิริกุลฑล รุ่น 24
16. ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ รุ่น 26
17. คุณอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ รุ่น 27

 

ด้านความสำเร็จในอาฃีพ/หน้าที่การงาน
1. คุณสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข รุ่น 10
2. คุณธิติฎฐ์ นันทพัมน์สิริ รุ่น 12
3. รศ.ดร.ศิริวัฒน์ โพธิ์เวชกุล รุ่น 16
4. คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ รุ่น 16
5. คุณสมชาย ประจักษ์สูตร์ รุ่น 16
6. คุณมนต์ชัย หนูสง รุ่น 17
7. คุณจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล รุ่น 17
8. คุณวัลลภ กิตติวิวัฒน์ รุ่น 18
9. คุณจำรัส สว่างสมุทร รุ่น 20
10. คุณนพพร วิฑูรชาติ รุ่น 20
11. คุณนพชัย วีระมาน รุ่น 20
12. คุณพงษ์ศักดิ์ อมตานนท์ รุ่น 20
13. ดร.ภากร ปิตธวัชชัย รุ่น 22
14. คุณจิรายุทธ รุ่งศรีทอง รุ่น 22
15. คุณสมยศ ธนพิรุณธร รุ่น 22
16. คุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช รุ่น 23
17. ดร.พฤกษ์ พัฒโน รุ่น 24
18. คุณสราวุฒ อยู่วิทยา รุ่น 26
19. คุณภิมุข สิมะโรจน์ รุ่น 27
20. รศ.ดร.คมสัน มาลีสี รุ่น 28
21. ดร.สุนทรี รัตภาสกร รุ่น 28
22. ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ รุ่น 29
23. รศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ ต่อเนื่อง
24. คุณพงศ์นเรศ วนสุวรรณกุล
25 คุณปรมินทร์ อินโสม รุ่น 45                                                                                                                                                                      26. ดร.อดิสร  เตือนตรานนท์                                                                                                                                                                            27 คุณอนุวัฒน์  เมธีวิบูลวุฒิ

ด้านผลงานดีเด่น                 

1. รศ.ดร.สมผล โกศัลวิตร์ รุ่น 1