วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 13:00 น. ณ โรงอาหารอาคารเรียนรวมพระเทพฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 คุณธิติวัฒน์ เงินนำโชคธนรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.มอบโล่เสาโทรฯซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคณะวิศวะลาดกระบัง เพื่อแสดงความยินดีกับ​ รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.