แสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ที่ได้รับโล่หรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561

ข่าว, ข่าวกิจกรรม

วันที่: 25 ตุลาคม 2561

สมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ดร.พฤกษ์ พัฒโน วิศวกรรม รุ่น 24 รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ที่เข้ารับโล่รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 ในด้านการศึกษา จาก พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทั่วประเทศเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 192 แห่ง โดยในส่วนของเทศบาลนครหาดใหญ่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลที่ได้รับรางวัลจำนวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนเทศบาล 1(เอ็งเสียงสามัคคี) รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) รางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่จากกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2560 รางวัลชมเชยนักเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ จากกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2560 รางวัลโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ปี 2560

ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชน มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ มีบทบาทสำคัญในการดูแล และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีเด่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้ดำเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยอละสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้านส่งเสริมการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างอาชีพ ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการและการให้บริหารประชาชน และด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จากทุกจังหวัดทั่วประเทศเข้ารับโล่รางวัลในครั้งนี้ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา