เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุน กองทุน พี่ให้น้อง เพื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กิจกรรม, ข่าวกิจกรรม

วันที่: 30 พฤษภาคม 2562
สถานที่: ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กองทุน พี่ให้น้อง เพื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังด้วยคณะกรรมการบริหารงานสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ประจำปี 2560-2562 ได้มีแนวคิดในการที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันให้มีความแน่นแฟ้น จึงได้ริเริ่มจัดตั้ง “กองทุน พี่ให้น้อง เพื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง” ขึ้น โดยวิธีการระดมทุน คือ จัดกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ และจากศิษย์เก่าที่มีความประสงค์ที่พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

วัตถุประสงค์ของกองทุน “พี่ให้น้อง” ประกอบด้วย

1. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ความมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าในการสนับสนุนกิจกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์
2. เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่มีความประพฤติดี เรียบร้อย มีจิตสาธารณะ ผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
3. เพื่อส่งเสริมนักศึกษาในการทำกิจกรรมสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน และคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประเภทของทุน ประกอบด้วย 

1. ทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษา
2. ทุนสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการแข่งขันหรือนำเสนอผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันหรือคณะ
3. ทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา

ประเภทที่  1   ทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษา

แบ่งเป็นสองลักษณะทุน คือ ทุนค่าใช้จ่ายการดำรงชีพ และ ทุนค่าเทอมการศึกษา

1.1 ทุนค่าใช้จ่ายการดำรงชีพมอบให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และตาม คุณสมบัติที่กรรมการสมาคมกำหนด ให้สามารถดำรงชีพอย่างมีคุณภาพไม่ขัดสน

1.2 ทุนค่าเทอมการศึกษามอบให้นักศึกษาที่ขาดทุนทรัพย์และตามคุณสมบัติที่กรรมการสมาคมกำหนด ให้โอกาสสามารถศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้

ประเภทที่ 2   ทุนสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการแข่งขันหรือนำเสนอผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันหรือคณะ

เพื่อช่วยค่าใช้จ่ายของตัวแทนคณะในการแข่งขันผลงานวิชาการ กิจกรรมที่สร้างชื่อเสียง หรือเผยแพร่นวัตกรรม

2.1.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางของตัวแทนนักศึกษาในนามคณะวิศวกรรมศาสตร์พระจอมเกล้า ลาดกระบัง เพื่อการแข่งขันผลงานวิชาการ ตามระเบียบที่กรรมการสมาคมกำหนด

2.2สนับสนุนค่าใช้จ่ายกิจกรรมต่างๆของคณะวิศวกรรมศาสตร์พระจอมเกล้าลาดกระบังตามระเบียบที่กรรมการสมาคมกำหนด

2.3สนับสนุนค่าใช้จ่ายการเผยแพร่นวัตกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์พระจอมเกล้าลาดกระบัง ตามระเบียบที่กรรมการสมาคมกำหนด

ประเภทที่ 3  ทุนสนับสนุนเพื่อกิจกรรมนักศึกษา

เพื่อช่วยค่าใช้จ่ายกิจกรรมของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์พระจอมเกล้าลาดกระบัง

3.1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายยานพาหนะ หรือ อาหาร เพื่อการดูงานภายนอกของนักศึกษาคณะ วิศวกรรมศาสตร์พระจอมเกล้าลาดกระบัง ตามระเบียบที่กรรมการสมาคมกำหนด

3.2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายอาหาร หรือ ค่าสถานที่ สำหรับกิจกรรมสัมมนาเผยแพร่วิชาการความรู้ต่างๆ ตาม ระเบียบที่กรรมการสมาคมกำหนด

3.3 มอบเงินสมทบให้กับนักศึกษาที่สูญเสียบุพการี หรือ ญาติ ผู้ที่รับผิดชอบค่าจ่ายในการศึกษา เพื่อการเยียวยา ในเบื้องต้น ตามระเบียบที่กรรมการสมาคมกำหนด

3.4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอื่นๆของคณะวิศวกรรมศาสตร์พระจอมเกล้าลาดกระบัง ตามที่กรรมกา สมาคมเห็นสมควร

 

แหล่งที่มาของเงินทุน

1.      เงินสนับสนุนจากสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

2.      ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์พระจอมเกล้าลาดกระบัง ที่มีความประสงค์จะสนับสนุน

3.      จากการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม

         – กิจกรรม “ร่มรั้วรัน”

         – กิจกรรม “ดินเนอร์ทอล์ค”

การจัดการ:

          กองทุนนี้แยกเด็ดขาดจากเงินรายได้ที่ใช้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานสมาคม รายได้ทีได้มาเพื่อกองทุนนี้จะนำเข้าบัญชีของกองทุนโดยตรงและใช้เพื่อจุดประสงค์ของกองทุนเท่านั้นมีกรรมการกองทุนทำหน้าที่ดูแลบริหารจัดการ รวมทั้งพิจารณากรณีที่จะอนุมัติเบิกจ่าย

กรรมการกองทุน จำนนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

      1.        ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ                                     ประธานกองทุน

      2.        รองคณบดีส่วนกิจการนักศึกษาหรือผู้แทนที่คณบดีแต่งตั้ง                   กรรมการกองทุน

      3.        ผู้แทนรุ่นศิษย์เก่า                                                                             กรรมการกองทุน

      4.        ผู้แทนรุ่นศิษย์เก่า                                                                             กรรมการกองทุน

      5.        ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ                                       เลขานุการกองทุน

สามารถดาวน์โหลด ฟอร์มการขอรับทุน พร้อมรายละเอียด ตามนี้

ประเภทที่  1   ทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษา (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

ประเภทที่ 2   ทุนสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการแข่งขันหรือนำเสนอผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันหรือคณะ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

ประเภทที่ 3  ทุนสนับสนุนเพื่อกิจกรรมนักศึกษา (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)