อบรมสัมมนาความรู้เบื้องต้นและการออกแบบ Safety Valve ตามหลักการ ASME Section VIII และ ASME Section I สำหรับหม้อต้มแรงดันสูง

กิจกรรม

วันที่: 28 มีค 2562
สถานที่: ห้อง 703 อาคารเรียนรวม 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ด้วยสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มีแผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ โดยการจัดอบรมสัมมนา ในหัวข้อ การอบรมสัมมนาความรู้เบื้องต้นและการออกแบบ Safety Valve ตามหลักการ ASME Section VIII และ ASME Section I สำหรับหม้อต้มแรงดันสูง โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รศ.ดร.จารุวัตร เจริญสุข อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และนายภาคภูมิ ฉวีทอง Safety Relief Device Specialist

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ หรือ สำรองที่นั่งติดต่อ :02-3264667 / 089-811-5240

Link ลงทะเบียนการอบรม https://goo.gl/forms/xgfed55RKNsk90I73

Email :kmitlengineer.k@gmail.com (งานนี้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายคะ)