สวัสดีปีใหม่ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข่าว, ข่าวกิจกรรม

วันที่: 11 ธันวาคม 2561

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ามอบกระเช้าแด่ ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และพี่วิชิต ตั้งสุขนิรันดร ที่ปรึกษาคณบดีและนายกสมาคมฯ คนแรก เพื่อระลึกถึงคุณความดีและสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างคณะฯ กับสมาคมฯที่มีให้กันตลอดปีที่ผ่านมาและที่จะมีให้กันตลอดไป