มอบทุนการศึกษา กองทุนพี่ให้น้อง เพื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

ข่าว, ข่าวกิจกรรม

วันที่: 21 สิงหาคม 2562

วันที่ 21 สิงหาคม  2562  สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ พร้อมผู้บริหารคณะจัดพิธีมอบทุนการศึกษา “ กองทุน พี่ให้น้อง เพื่อนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง” โดยมอบทุนให้กับนักศึกษา ประจำปี 2562  ดังนี้

ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน จำนวน 2 คน  (สนับสนุนค่าเทอมตามอัตราที่ลงทะเบียนจริง ต่อเนื่องจนจบ)

1.นางสาวสุวภัทร์     เนื่องนิกร            ชั้นปีที่ 4      ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน  19,500 บาท

2.นางสาวจีรวรรณ    กาญจนศรทอง   ชั้นปีที่ 4      ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  จำนวน  19,500 บาท

ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ จำนวน 2 คน  (ทุนละ 20,000 บาท ต่อ/ปี (ต่อเนื่องจนจบ)

1.นายชินาธิป           ลาวัลย์สุข           ชั้นปีที่ 3      ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2.นายทวีศักดิ์            ค้างศรี               ชั้นปีที่ 3      ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุม

สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา  จำนวน 15 โครงการ  จำนวนเงินทั้งสิ้น 190,000  บาท