พบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

ข่าว, ข่าวกิจกรรม

วันที่: 1 ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 11:00 น. ณ  ชั้น 3  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สจล.  คณะกรรมการบริหารงานสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ชุดใหม่ ประจำปี 2562-2564 เข้าพบน้อง ๆ นักศึกษา จากสโมสรนักศึกษา ชุมนุม ชมรม ภาค ห้อง ต่าง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร ์สจล. เพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการกิจกรรมร่วมกัน ระหว่าง สมาคมฯ กับ นักศึกษา  และในเวลา 15:00 น.  เข้าพบเพื่อแนะนำทีมบริหารงานสมาคมฯ และหารือแนวทางในการทำกิจกรรมร่วมกัน ระหว่าง สมาคมฯ กับคณะ  รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหารคณะ