บรรยากาศ นายกสภาสถาบันฯ เยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

ข่าว, ข่าวกิจกรรม

วันที่:13 มกราคม 2563

บรรยากาศ นายกสภาสถาบันฯ และคณะเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะกรรมการสภาสถาบันฯ เยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์  สจล. โดยมี รศ.ดร.คมสัน  มาลีสี คณบดีฯ พร้อมด้วย คุณธิติวัฒน์ เงินนำโชคธนรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมฯ และผู้บริหารคณะและคณาจารย์ ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลงาน