วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 10:00น.
ณ อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์พงศ์ศักดิ์ วรสุนทโรสถ บริเวณหน้าอาคารเมมโมเรียลฮอลล์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
โดยคุณรัฐพล นาควิเชียร กรรมการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ สักการะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์พงศ์ศักดิ์ วรสุนทโรสถ ผู้สถาปนาและอธิการบดีท่านแรกของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง