พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุน พี่ให้น้อง เพื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

ข่าว, ข่าวกิจกรรม

วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2562

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และ ร.ศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ พร้อมผู้บริหารคณะ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “ กองทุน พี่ให้น้อง เพื่อนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง” ขึ้น ณ ห้องประชุมส่วนวิชาการ 1 ชั้น 5 ตึก 6 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมอบทุนให้กับนักศึกษา จำนวน 2 ทุน จำนวนเงินทั้งสิ้น 256,270 บาท ซึ่งสำหรับ กองทุนพี่ให้น้อง เพื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (หรือเรียกย่อ กองทุนพี่ให้น้อง) นั้น เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2561 โดย สมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โดยมีวัตถุประสงค์

1) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีจิตสาธารณะ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษา คณะหรือสถาบันอย่างต่อเนื่อง

3) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลงานหรือกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะหรือสถาบัน

4) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา

ประเภทของทุน

ประเภทที่ 1 ทุนสนับสนุนการศึกษา

ประเภทที่ 2 ทุนสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะและสถาบัน

ประเภทที่ 3 ทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา