ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมใหญ่สามัญ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ประจำปี 2564

           เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19ในปัจจุบันที่ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อแพร่กระจ่ายอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของสมาชิก บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และเป็นการลดภาวะความเสี่ยงของการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงกำหนดให้จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

           ในการนี้ จึงขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ในวันเสาร์ที่  28 สิงหาคม 2564 เวลา 14:00-16:00 น.             โดยมีกำหนดระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

                   ระเบียบวาระที่  1  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

                   ระเบียบวาระที่  2  รายงานผลการดำเนินงานสมาคม ระหว่างเดือนสิงหาคม 63 ถึง กรกฎาคม 64

                   ระเบียบวาระที่  3  แถลงบัญชีงบดุล รายรับ รายจ่าย ประจำปี 2563 

                   ระเบียบวาระที่  4  พิจารณาจัดจ้างผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

                   ระเบียบวาระที่  5  เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ประจำปี 2564-2566

                   ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

                  และ อีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ยังมีการเสวนาในเรื่อง  “61 ปี วิศวะลาดกระบัง เป็นหนึ่งและที่พึ่งของสังคม”

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

ร่าง รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

ลิ้งค์สำหรับการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 (โปรแกรม Zoom)