การประชุมใหญ่สามัญ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ประจำปี 2564

           เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19ในปัจจุบันที่ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อแพร่กระจ่ายอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ  และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของสมาชิก บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และเป็นการลดภาวะความเสี่ยงของการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ประจำปี 2562-2564  จึงจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ในวันเสาร์ที่  28 สิงหาคม 2564 เวลา 14:00-16:00 น.  ที่ผ่านมา โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

                   ระเบียบวาระที่  1  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

                   ระเบียบวาระที่  2  รายงานผลการดำเนินงานสมาคม ระหว่างเดือนสิงหาคม 63 ถึง กรกฎาคม 64

                   ระเบียบวาระที่  3  แถลงบัญชีงบดุล รายรับ รายจ่าย ประจำปี 2563 

                   ระเบียบวาระที่  4  พิจารณาจัดจ้างผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

                   ระเบียบวาระที่  5  เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ประจำปี 2564-2566

                   ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

                  และหลังจากการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 สมาคมฯ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมเสวนา เรื่อง “61 ปี วิศวะลาดกระบัง เป็นหนึ่งและที่พึ่งของสังคม” กับคุณธิติวัฒน์  เงินนำโชคธนรัตน์ นายกสมาคมฯ และ คุณนท นิ่มสมบุญศิษย์เก่าวิศวะ รุ่น 28 พร้อมมอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารและนวัตกรรมทางการแพทย์ จำนวนเงิน 165,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)