วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 18.00น.
ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่า สจล.

สมาคมศิษย์เก่าคณะ​วิศวกรรม​ศาสตร์​
สจล. นำโดยอุปนายกฝ่ายกิจการภายนอก​
คุณสุธรรม​ จุฑามาตยางกูร, อุปนายกฝ่ายกิจการภายใน คุณสุรชัย พิทักษ์พงศ์ภูธร และ​กรรมการ คุณรัฐพล  นาควิเชียร พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ
รศ.ดร.เปี่ยมภูมิ สฤกพฤกษ์ ได้เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง