ประชุมคณะกรรมการส่วนวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

ข่าว, ข่าวกิจกรรม

วันที่ : 4 มิถุนายน 2563

การประชุมคณะกรรมการส่วนงานวิชาการ ครั้งที่ 6/2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
————————————————————————
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09:30-13:00 น.ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมวิขาการ ชั้น 6 ตึก A โดยคุณธิติวัฒน์ เงินนำโชคธนรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.และคุณสุรชัย พิทักษ์พงศ์ภูธร อุปนายกฝ่ายกิจการภายในได้เข้าร่วมการประชุมร่วมกับ รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.และคณาจารย์ประจำภาค คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

โดยท่านนายกสมาคมฯ ได้แจ้งกิจกรรมของสมาคมฯ และกิจกรรมที่ทำร่วมกับคณะ ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ดังนี้
– สมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมคณะฯ ได้ร่วมมอบเงินสนับสนุน ‘กองทุน สจล. นวัตกรรมสู้ COVID-19’ ต่อสถาบัน ฯ จำนวน 100,000 บาท
– สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมมือกับทางคณะ ส่งมอบนวัตกรรม สจล. สู้ภัยโควิด-19 ห้องผู้ป่วยความดันลบ ( Negative pressure room ) จำนวน 3 ห้อง และกำลังดำเนินการจัดทำห้องความดันบวก(Positive Pressure )จำนวน 1 ห้อง (40 เตียง)มอบให้แก่ โรงพยาบาลสิรินธร
– ร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 แบบ Online โดยมีการจัดเสวนาพิเศษ เรื่อง “อนาคตวิศวกรไทย ยุคโควิด19”
– กองทุนพี่ให้น้อง เพื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้มีการดำเนินการต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 2 ปี ซึ่งในปีนี้
ได้แบ่งประเภททุน ออกเป็น 4 ประเภท คือ
1. ทุนสนับสนุนการศึกษา
2. ทุนสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการแข่งขันหรือนำเสนอผลงาน ที่สร้างชื่อเสียงให้สถาบันและคณะ
3. ทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา
4. ทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ จากโรคระบาดโควิด-19

และสุดท้าย ในเรื่องของการเรียนการสอนนักศึกษาใน ช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนให้มีความเหมาะสม ค่อนข้างมาก จึงขอเป็นกำลังใจ และฝากน้อง ๆ นักศึกษา ในร่มรั้วชงโค กับคณาจารย์ทุกท่านช่วยดูแล