ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา กองทุน พี่ให้น้อง เพื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปี 2562

กิจกรรม, ข่าวกิจกรรม

วันที่: 30 กรกฎาคม 2562
สถานที่: สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

ตามที่ คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล,) ประจำปี 2560-2562 ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา กองทุนพี่ให้น้อง เพื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา กองทุน พี่ให้น้อง เพื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2562 เสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ดังกล่าว จำนวน 4 คน

 

 “ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา (คลิก)”

 

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับทุนการศึกษา ดังรายชื่อข้างต้น ติดต่อสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เพื่อยืนยันการรับทุนการศึกษา ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562  หากพ้นกำหนดจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน