งานปัจฉิมนิเทศ วิศวะลาดกระบัง รุ่นที่ 53

ข่าว, ข่าวกิจกรรม

วันที่: 25 เมษายน 2561

งานปัจฉิมนิเทศ วิศวะลาดกระบัง รุ่นที่53

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 รศ.ดร.จารุวัตร เจริญสุข อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 2 กล่าวให้โอวาทนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในงานปัจฉิมนิเทศ วิศวะลาดกระบัง รุ่นที่ 53 (Byenior #53) โดยมี รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานพร้อม ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. กล่าวบรรยาย เรื่อง “หลักการทำงานเพื่อความสำเร็จในชีวิต” ณ หอประชุมสถาบัน(ฝั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์)