สัมนาวิชาการเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหม้อน้ำและการออกแบบ Safety Valve ตามหลัก ASME

ข่าว, ข่าวกิจกรรม

วันที่: 28 มีนาคม 2562

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ให้กับนักศึกษาปัจจุบัน          เจ้าหน้าที่ คณาจารย์ ในหัวข้อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหม้อน้ำและการออกแบบ Safety Valve ตามหลัก ASME  ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09:00-16:00 น. ณ ห้องสโลม 3 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โดย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหม้อต้มแรงดันสูงที่ใช้ในอุตสาหกรรม สำหรับวิศวกรหม้อน้ำ บรรยายโดย  รศ.ดร.จารุวัตร เจริญสุข อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ การออกแบบ Safety Valve สำหรับ หม้อต้มแรงดันสูง และ ภาชนะบรรจุความดัน ตามมาตรฐาน ASME SECTION VIII DIV. 1 และ ASME SECTION I และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บรรยายโดย นายภาคภูมิ ฉวีทอง Safety Relief Device Specialist บริษัท EXION THAILAND (BHGE Oil and Gas’s Representative)