กิจกรรมวิ่งเดินการกุศล ร่มรั้วฯรัน 2018

ข่าว, ข่าวกิจกรรม

วันที่: 26 สิงหาคม 2561

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 05.00-08.00 น. ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ ,ชมรมกระทิงเปลี่ยว และนักศึกษาปัจจุบัน จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล “ร่มรั้วฯ รัน” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนที่คุณรักได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ดังนี้

1. เพื่อเป็นกิจกรรมรวมพลังและเชื่อมความสัมพันธ์ของชาววิศวะ ลาดกระบังในรูปแบบการออกกำลังกาย
2. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของชาววิศวะลาดกระบังกับภายนอก ผ่านงานวิ่งที่สร้างความประทับใจแก่นักวิ่งผู้ร่วมงาน
และถ่ายทอดสู่สังคมนักวิ่งผ่านชมรมวิ่งและสังคม online
3. เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุนการศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาวิศวะลาดกระบัง
สามารถชมภาพสวย ร่มรั้วฯ รัน 2018 ได้ ตามลิงห์ ด้านล่าง

https://www.facebook.com/Lookkrajeabphoto/?__xts__%5B0%5D=68.ARBTZVlpCFKt0qsgnsDXjlbKDJ3dM_t_FBJrGhgAlIwFZOlWOJf-s6tJhPyG9j1yY6_hO7y_GRFmKLVi4uG2aNESks8xCzFqJAF9tjfr-YMp84J_w2_m5anpVcRx1rHy1Jzqovg&__tn__=-UK-R

https://www.facebook.com/amphotorunning/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBTZVlpCFKt0qsgnsDXjlbKDJ3dM_t_FBJrGhgAlIwFZOlWOJf-s6tJhPyG9j1yY6_hO7y_GRFmKLVi4uG2aNESks8xCzFqJAF9tjfr-YMp84J_w2_m5anpVcRx1rHy1Jzqovg&__tn__=K-R

https://www.facebook.com/isophotorun/photos/a.945751712246738/1112115258943715/?type=3&theater&__tn__=-UK-R&__xts__%5B0%5D=68.ARBTZVlpCFKt0qsgnsDXjlbKDJ3dM_t_FBJrGhgAlIwFZOlWOJf-s6tJhPyG9j1yY6_hO7y_GRFmKLVi4uG2aNESks8xCzFqJAF9tjfr-YMp84J_w2_m5anpVcRx1rHy1Jzqovg

https://www.facebook.com/KhunMong.Photo/?fref=mentions&__tn__=-UK-R&__xts__%5B0%5D=68.ARBTZVlpCFKt0qsgnsDXjlbKDJ3dM_t_FBJrGhgAlIwFZOlWOJf-s6tJhPyG9j1yY6_hO7y_GRFmKLVi4uG2aNESks8xCzFqJAF9tjfr-YMp84J_w2_m5anpVcRx1rHy1Jzqovg

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rZicPrUfs6Ib98aEogAp4jqmGMJrk114

https://www.facebook.com/Photo2Hand/?hc_location=ufi&__xts__%5B0%5D=68.ARBTZVlpCFKt0qsgnsDXjlbKDJ3dM_t_FBJrGhgAlIwFZOlWOJf-s6tJhPyG9j1yY6_hO7y_GRFmKLVi4uG2aNESks8xCzFqJAF9tjfr-YMp84J_w2_m5anpVcRx1rHy1Jzqovg&__tn__=-UK-R

https://photo.thai.run/%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%AF-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%99-2018

https://www.facebook.com/Photo2Hand/?__xts__%5B0%5D=68.ARBTZVlpCFKt0qsgnsDXjlbKDJ3dM_t_FBJrGhgAlIwFZOlWOJf-s6tJhPyG9j1yY6_hO7y_GRFmKLVi4uG2aNESks8xCzFqJAF9tjfr-YMp84J_w2_m5anpVcRx1rHy1Jzqovg&__tn__=-UK-R