คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดกิจกรรมประกอบในรายวิชาบังคับ Pre Activities Engineers สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (วิศวะ รุ่น 59) จำนวน 1,100 คน ซึ่งในการจัดกิจกรรมรายวิชาจะแบ่งนักศึกษาเข้าร่วมออกเป็น            จำนวน 13 ห้อง
****************************************
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ โดยคุณสุรชัย พิทักษ์พงศ์ภูธร อุปนายกฝ่ายกิจการภายใน และคุณอนันต์ ลาภธนัญชัยวงศ์ กรรมการ ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพวิศวกรในโลกปัจจุบัน” และ “แนะนำสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.” ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมฟังบรรยาย จำนวน 450 คน  (แบ่งเป็น 2 ห้องๆละ 225 คน)