เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดกิจกรรมประกอบในรายวิชาบังคับ Pre Activities For Engineers Lab 13 (แบบออนไลน์) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (วิศวะ รุ่น 59)
                                                                                                                                                                                                                        ซึ่งสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ได้เชิญศิษย์เก่า บรรยายให้กับน้องๆ โดยได้รับเกียรติจาก

คุณรัฐพล นาควิเชียร (พี่ต๊ะ วิศวะ รุ่น 37) กรรมการ Sprite consulting Co.,Ltd

คุณวีระวัฒน์ ภูมิพัฒนพงศ์ (พี่บอล วิศวะ รุ่น 37) CEO / Managing Director Cube SoftTech Co.,Ltd.
และคุณพิมพ์รัตน์ อำนวยพรสถิตย์ (พี่พิมพ์ วิศวะ รุ่น 37) Integrated Business Director Cube SoftTech Co.,Ltd. ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายสร้างแรงบันดาลใจ ในหัวข้อ   “  เรียนยังไงจบไปไม่เป็นลูกจ้าง “