คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดกิจกรรมประกอบในรายวิชาบังคับ Pre Activities For Engineers Lab 13 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (วิศวะ รุ่น 59)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอประชุมใหญ่สถาบันฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ สมาคมศิษย๋เก่า วิศวะลาดกระบัง ได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์  ดังนี้

1. ดร.สุนทรี รัตภาสกร (พี่เอ้ วิศวะ รุ่น 28)  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2. คุณสมัคร บัวชู (พี่หมัก วิศวะ รุ่น 28) กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอนเน็กชั่นเอ็กซ์เพิร์ท จำกัด และนักโหราศาสตร์

ธุรกิจด้านการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปด้านอาหาร

ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายสร้างแรงบันดาลใจ ในหัวข้อ “วิศวกรรมศาสตร์ กับ โหราศาสตร์”