คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดกิจกรรมประกอบในรายวิชาบังคับ Pre Activities For Engineers Lab 13 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (วิศวะ รุ่น 59)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอประชุมใหญ่สถาบันฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ สมาคมศิษย๋เก่า วิศวะลาดกระบัง ได้รับเกียรติจาก ดร.สุนทรี รัตภาสกร (พี่เอ้ วิศวะ รุ่น 28) และคุณสมัคร บัวชู (พี่หมัก วิศวะ รุ่น 28) ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายสร้างแรงบันดาลใจ ในหัวข้อ “วิศวกรรมศาสตร์ กับ โหราศาสตร์”