คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดกิจกรรมประกอบในรายวิชาบังคับ Pre- Engineer Activities (Lab 13) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (วิศวะ รุ่น 59)
          โดยเชิญศิษย์เก่า บรรยายให้กับน้องๆ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอประชุมใหญ่สถาบันฯ              คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณนฤศันส์ ธันวารชร (เตย วิศวะ รุ่น 41) และคุณธนชัย ปิยะศิรินันท์(โจ วิศวะ รุ่น 41) ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อ การสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพวิศวกรในโลกปัจจุบัน ” จากวิศวกร สู่การเงินการลงทุน”