คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดกิจกรรมประกอบในรายวิชาบังคับ Pre- Engineer Activities (Lab 13) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (วิศวะ รุ่น 59)
          โดยเชิญศิษย์เก่า บรรยายให้กับน้องๆ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอประชุมใหญ่สถาบันฯ              คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้ 
1. คุณนฤศันส์ ธันวารชร (เตย วิศวะ รุ่น 41)  หัวหน้าส่วนบริหารการลงทุนและหุ้นส่วน บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทเอกชนในประเทศ โดยการระดมทุนจาก 14 องค์กรขนาดใหญ่ในทุกอุตสาหกรรมที่เป็นพันธมิตร เพื่อส่งเสริมบริษัทสตาร์ทอัพไทย 
2. คุณธนชัย ปิยะศิรินันท์(โจ วิศวะ รุ่น 41)  ผู้อำนวยการ บริษัท JTI Corporations Co.,Ltd. ที่ปรึกษาธุรกิจการออกแบบและวิเคราะห์แผนธุรกิจรูปแบบการจัดหาเงินทุนสำหรับการค้าและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อ การสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพวิศวกรในโลกปัจจุบัน ” จากวิศวกร สู่การเงินการลงทุน”