การแข่งขันกอล์ฟประเพณี 8 เกียร์ ครั้งที่ 2

ข่าว, ข่าวกิจกรรม

วันที่: 27 ตุลาคม 2561

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 ณ สนามราชคราม กอล์ฟคลับ สมาคมนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณี 8 เกียร์ ครั้งที่ 2

โดยมีจุดประสงค์เพื่อเชื่อมความสามัคคีในหมู่วิศวกรที่เป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศ โดยความร่วมมือกันระหว่างศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 8 สถาบัน ดังนี้

– สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)

– สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)

– สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)

– สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

– สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ)

– สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล)

– สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)

และในปีนี้ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับถ้วยชนะเลิศ การแข่งขันกอล์ฟประเพณี 8 เกียร์ ครั้งที่ 2

โดยทางสมาคมฯ ขอขอบคุณและขอแสดงความยินดีแก่ทีมกอล์ฟสมาคมศิษย์เก่าฯ ที่ได้รับถ้วยชนะเลิศ การแข่งขันกอล์ฟประเพณี 8 เกียร์ ครั้งที่ 2 ชัยชนะครั้งนี้ นอกจากเป็นเพราะฝีมือของนักกีฬาแล้ว spirit ความตั้งใจ ความสามัคคี ความเสียสละ ความร่วมมือร่วมใจ และมิตรภาพ ภายใต้ความเป็นวิศวะลาดกระบัง ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญให้เราได้รับถ้วยรางวัลในครั้งนี้