กองทุนพี่ให้น้อง เพื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น 6 อาคาร 1 บมจ.ทีโอที แจ้งวัฒนะ
คณะอนุกรรมการกองทุนพี่ให้น้องฯ โดยคุณสุรชัย พิทักษ์พงศ์ภูธร ประธานกองทุนฯ ,คุณอนันต์ ลาภธนัญชัยวงศ์ เลขาอนุกรรการฯ ,คุณรังสรรค์ จันทร์นฤกุล อนุกรรมการฯ(ศิษย์เก่า) และผศ.ดร.เปี่ยมภูมิ สฤกพฤกษ์ อนุกรรมการฯ(คณะ) ได้จัดการประชุมเพื่อหารือในวาระต่างๆ ดังนี้
1. รายงานสถานะกองทุนพี่ให้น้อง ฯ ณ ปัจจุบัน
2. พิจารณาทุนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (รอบ2)จำนวน 13 ทุน
3. พิจารณาทุนฉุกเฉิน จำนวน 2 ทุน
4. หารือแนวทาง กำหนดการ แผนการประชาสัมพันธ์การให้ทุนกองทุนพี่ให้น้อง ประจำปี 2564
                                                                                                                                                                                                                      วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีจิตสาธารณะ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษา คณะหรือสถาบันอย่างต่อเนื่อง
3) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลงานหรือกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะหรือสถาบัน
4) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา
                                                                                                                                                                                                                          ประเภทของทุน
ประเภทที่ 1 ทุนสนับสนุนการศึกษา
ประเภทที่ 2 ทุนสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะและสถาบัน
ประเภทที่ 3 ทุนสนับสนุนกิจกรรม