Untitled Document
Username
Password
      
 •  สมัครสมาชิก 
 •  ลืม Password
 • ขอ LoginID ละ Password
     
   
  ชื่อ/นามสกุล/ชื่อเล่น รุ่นที่
  สาขาวิชา
  ความชำนาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ
   
  ชื่อบริษัท
      
     ขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก
  ข้อมูลธุรกิจสมาชิก
   

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
  เทคนิคการออกแบบอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทอคพอค)

     วิทยากร
     ผศ. สมเกียรติ ขวัญพฤกษ
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   
   หลักการและเหตุผล

       ปัจจุบันพบว่าวิศวกรโยธาที่จบใหม่จำนวนมาก ยังไม่สามารถนำองค์ความรู้ทางวิชาชีพที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบโครงสร้างอาคารได้อย่างกลมกลืน ดังนั้นในการทำงานด้านการออกแบบอาคาร อาจต้องใช้ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องมาเสริมความชำนาญ การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้จะเป็นการช่วยชี้แนะ ทบทวน ให้มุมมอง ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ไวขึ้น ซึ่งตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ที่ต้องการวิศวกรที่ทำงานได้อย่างสอดคล้องกับหน้างานจริง

   
   ระดับความยากง่ายและกลุ่มเป้าหมาย
  • เหมาะสำหรับ
   - วิศวกรโยธาที่ ต้องการศึกษาเพิ่มเติมในการออกแบบอาคารในเชิงปฏิบัติการ หรืออาจเป็น
   - นักศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 4
   ไม่เน้นการลงรายละเอียดของการวิเคราะห์โครงสร้างหรือการคำนวณออกแบบหน้าตัด แต่เน้นรายละเอียดในภาพรวม มุมมองที่ต้องคำนึงถึงสำหรับหน้างานจริง
  • วิทยากรได้ใช้ Code of Practice ที่สร้างขึ้นนำมาใช้ในการฝึกอบรมในครั้งนี้ (ข้อกำหนดเชิงปฏิบัติการ “ทอคพอค”)
   วัตถุประสงค์
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจทางด้านพฤติกรรมของโครงสร้างในภาพรวม
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะการรับรู้ทางด้านกฎหมาย และมาตรฐานงานที่เกี่ยวข้อง
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะความเข้าใจในการเลือกใช้วัสดุทางโครงสร้างและวิธีการให้สอดคล้อง
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจข้อกำหนดเชิงปฏิบัติการ “ทอคพอค”
   รูปแบบการอบรม
  • เป็นเนื้อหาในสาขาทางวิศวกรรมโครงสร้าง การออกแบบอาคาร
  • เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ คือมีการอบรม มีการยกปัญหา และฝึกทักษะของการแก้ปัญหา มีบทสรุป
  • เน้นตัวอย่างปัญหา ฝึกวิธีคิดการแก้ปัญหา ให้แนวทางการแก้ปัญหา (Problem base learning)
   ขอบเขตเนื้อหา
        ช่วงเช้า
    1. บทนำ
  2. กฎหมายอาคารและมาตรฐานอ้างอิง
  3. ภาพรวมของความเข้าใจทางด้านพฤติกรรมโครงสร้างอาคาร
  4. ปัญหาการเลือกใช้วัสดุทางโครงสร้างทางปฏิบัติ
  5. สรุปสูตรที่ใช้ในการออกแบบและฝึกทักษะการออกแบบโครงสร้างอาคาร คสล. ภาคปฏิบัติ
  6. รับแบบไปศึกษาเพื่อวางผังคานในช่วงบ่าย
        ช่วงบ่าย
    1. แบ่งกลุ่ม การวางผังคานโครงสร้างอาคารและการออกแบบ
  2. เทคนิคการออกแบบโครงสร้างพักอาศัยสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทอคพอค)
   ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  • ผู้เข้าฝึกอบรมมีความมั่นใจในการนำความรู้ไปใช้มากขึ้น
  • ผู้เข้าฝึกอบรมมีความสามารถเชิงปฏิบัติมากขึ้น
  กำหนดการ
  หลักสูตร "เทคนิคการออกแบบอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก"
  สถานที่อบรม: -
  ติดต่อ คุณจุฑามาศ โทรศัพท์ : 083-8095253, 02-3264667 โทรสาร : 02-3264668 Email: training@kmitl.com
  Untitled Document
   
  www.kmitl.ac.th/smo_eng/ สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
   
  www.kmitl.ac.th/smo_con/ สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่วนต่อเนื่อง สจล.
   
  Untitled Document
  หน้าแรก|เกี่ยวกับสมาคม|ข่าวกิจกรรม|บทความ|เว็บบอร์ด|รายงานการประชุม|ปฏิทินกิจกรรม|สนับสนุนกิจกรรมสมาคม|ติดต่อสมาคม

  สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang Engineering Alumni Association
  ทีตั้ง : 3 หมู่ 2 ชั้น 2 อาคารสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
  โทรศัพท์ : 02-3264667 โทรสาร : 02-3264668 ติดต่อเว็บมาสเตอร์